top of page
Justice Scale

STADGAR

Stadgar: Bild

§ 1 Firma och säte

Föreningens firma är Ängsviks Fastighetsägarförening (f.d. Ängsviks Tomtägarförening), nedan kallad Föreningen, med organisationsnummer 815200-5230 och säte på Ingarö i Värmdö kommun, Stockholms län. 

Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer som firmatecknare. 
 
§ 2 Ändamål

Föreningens syfte är att främja sina medlemmars gemensamma intressen som fastighetsägare inom eller i anslutning till det område på Ingarö där Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde (nedan kallad Stiftelsen) äger eller har nyttjanderätt till mark. 

Föreningen ska genom sina representanter i Stiftelsens styrelse befrämja åtgärder på dess markområden till medlemmarnas nytta och trevnad. Föreningen kan därvid bidra till att täcka kostnader för badplatser med badbryggor, festplats och andra ändamål som är av särskilt intresse för medlemmarna. 

Föreningen ska sköta befintliga anläggningar för vattentäkt och vattendistribution i form av brunnar, pumphus, ledningar, m.m. på Stiftelsens mark. 

Föreningen ska också komplettera befintliga anläggningar samt utföra nya anläggningar för att trygga dricksvattenförsörjningen. 

Föreningen ska svara för de kostnader som är förenade med dessa anläggningars drift, underhåll och förnyelse samt verksamheten i samband med vattentäkten. 

Vattenverksamheten ska bedrivas på ett sådant sätt att gällande miljö- och livsmedelslagars hänsynsregler efterlevs.


Den inom Ängsviks Fastighetsägarförening befintliga grundvattenakviferen omfattas också av denna uppgift.  
 
§ 3 Medlemskap

Medlem i Föreningen kan den bli som äger en eller flera fastigheter inom det i § 2 avgränsade området. 

Om flera personer äger en fastighet ska de hos Föreningens styrelse anmäla en av samägarna, som personligen eller genom ombud i enlighet med dessa stadgar representerar dem gentemot Föreningen. 

Fastighetsägare som innehar fler än en fastighet är skyldig att fullgöra förpliktelserna gentemot Föreningen för var och en av fastigheterna ifråga. 
 
§ 4 Stadgarna
Varje föreningsmedlem ska genom styrelsens försorg få ett exemplar av föreningens stadgar.

§ 5 Ordningsregler
Årsmötet kan anta ordnings­regler som är bindande för Föreningens medlemmar.
 
§ 6 Insats och avgifter
Medlem deltar i Föreningen utan insats. Dock betalas till Föreningen en årsavgift, vars storlek bestäms av årsmötet varje år.


Årsmötet eller ett annat föreningssammanträde beslutar om och med vilket belopp samt efter vilken beräkningsgrund extra avgifter därutöver ska tas ut av medlemmarna. 


§ 7 Uteslutning och utträde

Medlem som bryter mot dessa stadgar eller skadar Föreningens intressen kan uteslutas genom beslut på Föreningens årsmöte eller på ett extra föreningssammanträde. 

Vill medlem utträda ur Föreningen ska detta anmälas till styrelsen skriftligen.  Utträde anses ha skett när debiterad medlemsavgift inte betalats senast den 31 maj.  Föreningen har då rätt att plombera respektive fastighets anslutningsventil. 

Vid uteslutning eller utträde förlorar medlem all rätt till andel i Föreningens tillgångar och fonder. 
 
§ 8 Återinträde som medlem

Återinträde som medlem i Föreningen beviljas under förutsättning att den återinträdande betalar de faktiska kostnaderna för ur- och ikoppling av berörd fastighet till Föreningens stamnät samt full medlemsavgift för återinträdesåret. 

Vidare har årsmötet rätt att besluta om ytterligare återinträdesavgift. 
 
§ 9 Överlåtelse av fastighet
Vid överlåtelse av fastighet ska utträdande och inträdande medlem anmäla ägarbytet skriftligen till styrelsen samt uppge den nye ägarens/de nya ägarnas namn och adress. Vidare ska den utträdande medlemmen lämna över Föreningens stadgar till den nye medlemmen. Överlåtelseåret är medlem skyldig att betala medlemsavgift för hela året. Vid överlåtelse av fastighet förlorar den utträdande medlemmen all rätt till andel i Föreningens tillgångar och fonder. 

 
§ 10 Styrelse

Föreningens styrelse ska bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Till styrelseledamot får bara den väljas som är medlem i Föreningen. För ordinarie ledamöter är mandattiden två år och för suppleanter ett år. 

Ordförande och kassör väljs direkt av årsmötet och växelvis vartannat år. Likaså väljs två ledamöter vid ett årsmöte och en ledamot vid nästkommande årsmöte. 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och vattenansvarig. 

Om ordinarie ledamot avgår före utgången av den tid för vilken han eller hon valts, utser styrelsen en av suppleanterna till ordinarie för perioden fram till nästa årsmöte. Ny ledamot väljs på årsmötet för eventuell återstående mandattid.

 
§ 11 Revisorer
För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper utses på årsmötet två ordinarie revisorer och en suppleant för perioden fram till nästa årsmöte.
 
§ 12 Styrelsebeslut

Styrelsen är beslutsmässig om minst tre ledamöter är närvarande och samtliga är eniga i beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Ordföranden avgör i vilken ordning suppleanterna inträder.  

På styrelsesammanträde ska föras beslutsprotokoll. 


 § 13 Föreningens ekonomiska förbindelser
För Föreningens ekonomiska förbindelser svarar bara dess egna tillgångar.
 
§ 14 Fondering
Vid varje årsmöte prövas storleken på medel som fonderas för oförutsett underhåll av Föreningens anläggningar.
 
§ 15 Kassa och bokföring
Kassören är skyldig att hålla räkenskaperna och kassan samt Föreningens övriga tillgångar tillgängliga för revision och inventering närhelst ordföranden, styrelsen eller revisorerna kräver det.
 
§ 16 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår ska sammanfalla med kalenderår.
 
§ 17 Årsmöte

Årsmöte hålls på plats som styrelsen bestämmer en gång om året under perioden mars–april. 

Följande ärenden ska tas upp på årsmötet: 

 1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet 

 2. Val av två justeringsmän, som också ska tjänstgöra som valkontrollanter och rösträknare 

 3. Fastställande av dagordning 

 4. Justering av röstlängd 

 5. Mötets stadgeenliga utlysande 

 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 

 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disponering av uppkommen vinst eller förlust 

 8. Revisorernas berättelse 

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 10. Inkomna motioner 

 11. Bestämmande av arvode för styrelse och revisorer

 12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 

 13. Fastställande av årsavgift och eventuella extra avgifter 

 14. Val av styrelseordförande och kassör om vederbörande står i tur att avgå

 15. Val av övriga styrelseledamöter som är i tur att avgå och val av suppleanter

 16. Eventuella fyllnadsval 

 17. Val av två revisorer och en suppleant 

 18. Val av två personer (samt suppleanter för dessa) som ska ingå i styrelsen för Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde 

 19. Val av valberedning bestående av tre medlemmar, varav en ska vara sammankallande 

 20. Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till årsmötet  

 21. Övriga frågor 

§ 18 Extra föreningssammanträde

Styrelsen ska kalla till extra föreningssammanträde när den anser det befogat. Mötets syfte ska anges. Revisorerna kan också kalla till ett sådant sammanträde.  

Vidare kan minst en tredjedel av medlemmarna skriftligen hos styrelsen eller revisorerna begära ett extra föreningssammanträde med angivande av det eller de ärenden som föranleder det extra sammanträdet. 


§ 19 Kallelser
Kallelse till årsmöte eller annat föreningssammanträde ska vara utsänt och poststämplat senast två veckor före mötet. I stället för brev kan dessa kallelser skickas som e-post under förutsättning att medlemmen har meddelat styrelsen sin e-postadress och därmed ha godtagit att försändelser från föreningen skickas med e-post. Det åligger medlemmen att omedelbart meddela ändring av e-postadress. 
 
§ 20 Rösträtt

På föreningssammanträde har varje medlem som fullgjort sina förpliktelser gentemot Föreningen en röst per fastighet. 

Frånvarande medlems rösträtt får utövas genom ombud som själv är medlem i Föreningen eller som är familjemedlem till den frånvarande medlemmen.  

Ombudet ska före sammanträdets början anmäla sitt röstinnehav och uppvisa vederbörlig fullmakt. Ingen får rösta med fullmakt för mer än en frånvarande medlem. 
 
§ 21 Beslut på föreningssammanträde
Beslut på föreningssammanträde fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. I andra fall har ordföranden för mötet utslagsröst. Omröstning sker öppet om inte annat begärs. 
 
§ 22 Motioner
Förslag från medlem till årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 februari. Motioner ska framläggas skriftligen.
 
§ 23 Klagomål
Har medlem klagomål mot styrelsen eller annan medlem, ska detta framföras skriftligen till styrelsen. Denna är skyldig att undersöka saken och antingen själv avgöra ärendet eller hänskjuta det för avgörande på ett föreningssammanträde. Styrelsen ska på begäran lämna besked om sitt beslut skriftligen.
 
§ 24 Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av dessa stadgar är bara giltigt om samtliga medlemmar enat sig om det eller beslutet fattas under två på varandra följande föreningssammanträden, varav åtminstone ett ska vara ett årsmöte och därvid på det senare sammanträdet stötts av två tredjedelar av de röstande. 


Ändring kan bara genomföras om ändringsförslaget presenterats i kallelsen till mötet. 
 
§ 25 Upplösning av föreningen

Beslut om Föreningens upplösning är bara giltigt om det fattas under två på varandra följande föreningssammanträden, varav åtminstone ett ska vara ett årsmöte och därvid på det senare sammanträdet stötts av två tredjedelar av de röstande. Upplösning av Föreningen kan bara genomföras om upplösning föreslagits i kallelsen till mötet.  

Vad som efter betalning av Föreningens skulder återstår av dess tillgångar ska tillfalla det ändamål som sista föreningssammanträdet beslutar.
Vad som efter betalning av föreningens skulder återstår av dess tillgångar ska tillfalla det ändamål som sista föreningssammanträdet beslutar.
 
Stadgar för Ängsviks fastighetsägarförening 2022-05-15

Stadgar: Text
bottom of page