top of page
Grön skog

GRANNFÖRENINGAR

Grannföreningar: Text

Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde

Kommunen stod bakom bildandet av en stiftelse 1965, Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde, till vardags kallad Stiftelsen. Detta skedde i samband med bildandet av våra tomtområden. Stiftelsen äger 181,6 hektar mark, varav mellan 50 och 60 hektar består av markremsor mellan vägmark och tomter samt mindre grönytor inom tomtområdet. Dessutom sköter Stiftelsen Toholmen på åtta hektar och Lugnehagen på 22 hektar, vilka båda ägs av Wincrantz Byggnads AB.

Markägaren ÄFAB (i dag Wincrantz Byggnads AB) överlät äganderätten för all allmän platsmark inom den stora detaljplanen till Stiftelsen och i samband med detta överlät ÄFAB också nyttjanderätten (men inte äganderätten) till Toholmen och Lugnehagen som så kallade Ra-områden, d.v.s. områden som får nyttjas för rekreationsändamål. 

Stiftelsens styrelse består av tre ledamöter som utses av kommunen, varav en ska vara styrelsens ordförande, två – liksom två suppleanter – skulle utses av Ängsviks villaägareförening (som blev Ängsviks tomtägarförening, dagens Ängsviks Fastighetsägarförening, ÄFF) och en representant för exploatören/markägaren, d.v.s. Ängsviks Förvaltnings Aktiebolag, ÄFAB, i dag Wincrantz Byggnads AB.

ÄFF sköter förutom den viktiga distributionen av grundvatten också vandringsleder och fyra badplatser. De båda båtklubbarna, den vid Toholmen (Ängsviks Båtsällskap) och den vid Lugnet (Ingarö Lugnets båtklubb), drivs av sina egna medlemmar.

I samband med fiberläggningen ingick Stiftelsen ett nyttjanderättsavtal med distributören angående fiberanordningar i mark och telefonstolpar. 

Ordförande Stiftelsen:
Kenneth Cullberg

Grannföreningar: Text

Ängsviks vägförening, ÄVF

Ängsviks vägförening bildades 1967 och ansvarar för att vägnätet (cirka 14 kilometer) i våra områden, underhålls och har god standard. Medlemskapet är obligatoriskt enligt lagen om enskilda vägar (EVL). År 2003 gjordes en ombildning till en gemensamhetsanläggning med det oförändrade namnet Ängsviks vägförening.

Ordförande Ängsviks vägförening:
Håkan Karlsson

Tfn: 070-211 01 47

E-post: karlsson_broms[at]hotmail.com

Grannföreningar: Text

Andra fastighetsägarföreningar

  • Eknäsplatåns tomtägarförening

  • Hanskroka samfällighetsförening

  • Mjölknäsets villaägarförening

  • Mormorsmosses tomtägarförening

  • Norsvikens samfällighetsförening

  • Skälsmara by samfällighetsförening

Grannföreningar: Text

Övriga föreningar och organisationer i området

Grannföreningar: Text
bottom of page