Grön skog

GRANNFÖRENINGAR

 

Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde

Stiftelsen Ängsviks skogsvårds- och friluftsområde bildades 1965 i samband med exploateringen av våra tomtområden. Stiftelsen äger 181,6 hektar mark, varav mellan 50 och 60 hektar består av markremsor mellan vägmark och tomter samt mindre grönytor inom tomtområdet. Dessutom sköter stiftelsen Toholmen på åtta hektar och Lugnehagen på 22 hektar, vilka båda ägs av Wincrantz Byggnads AB f.d. ÄFAB (Ängsviks Förvaltnings AB).

Stiftelsens styrelse består av tre representanter för Värmdö kommun, två ordinarie ledamöter och två suppleanter från ÄFF samt en representant som utses av Wincrantz Byggnads AB f.d. ÄFAB.

Ordförande Stiftelsen:
John Moe
E-post: john.moe(at)telia.com

Vice ordförande Stiftelsen:
Kenneth Frejd 
E-post: kenneth.frejd(at)gmail.com

 

Ängsviks vägförening, ÄVF

Ängsviks vägförening svarar för att vägnätet (cirka 14 kilometer) på Stiftelsens mark, alltså i våra områden, underhålls och har god standard. Här ingår sladdning, grusning och påläggning av slitlager på erforderliga delar av vägnätet, dammbindning vid behov, byte och reparation av vägtrummor, rensning och renblåsning av trummor, kantklippning av vägdikena, rensning och borttagning av sly i diken och dikesrenar, belysning vid busshållplatser och andra belysnings- stolpar, underhåll av vägskyltar samt också vinterunderhåll av vägnätet.

Ordförande Ängsviks vägförening:
Håkan Karlsson

Tfn: 070-211 01 47

E-post: karlsson_broms(at)hotmail.com

 

Andra fastighetsägarföreningar

  • Eknäsplatåns tomtägarförening

  • Hanskroka samfällighetsförening

  • Mjölknäsets villaägarförening

  • Mormorsmosses tomtägarförening

  • Norsvikens samfällighetsförening

  • Skälsmara by samfällighetsförening

 

Övriga föreningar och organisationer i området